Now loading.
Please wait.

Menu

+389 2 3065-055

contact (@) stepup.com.mk

Talent scholarship program

HomeTalent scholarship program
HomeTalent scholarship program

Be part of our best students

single image

Our Talent Scholarship Program aims to establish and develop long-term firm relations between the selected business talents and the companies who provide the scholarships. It supports the passionate individuals who have shown extraordinary results during their studies in developing their business skills and provides an early involvement to the business world.

Our technology involves various processes and procedures aimed at attracting and identifying business talents at an early stage during the first years of their higher education, regardless of the choice of profession.

In the school year 2018/19 in cooperation with the companies VORTEX ED, DOXTEAM and ELIKOSOFT we announce 9 scholarships for students in the first, second and/or third year who study information and communication technologies (ICT) and engineering studies in the field of electricity and electronics at some of the universities in Macedonia.

Do not miss the deadline and apply till 5th December, 2018!!!

You may find the announcement with all the details about the conditions, the eligibility and the criteria for the selection here.


Нашата Програма за стипендирање на таленти има за цел да воспостави и развие долгорочни цврсти односи меѓу избраните таленти за бизнис и компаниите кои ги обезбедуваат стипендиите. Таа ги поддржува страствените поединци, кои покажале извонредни резултати во текот на нивното образование, во развојот на нивните деловни вештини и нивното рано вклучување во светот на бизнисот.

Нашата технологија вклучува различни процеси и постапки со цел привлекување и препознавање на бизнис талентите во рана фаза во текот на првите години од нивното високо образование, без оглед на изборот на професијата.

Во учебната 2018/19 година во соработка со ВОРТЕКС ЕД, ДОКСТЕАМ и ЕЛИКОСОФТ објавуваме оглас за 9 стипендии за студенти од прва, втора и/или трета година кои студираат информатички и комуникациски технологии (ИКТ) и инженерски студии од областа на електротехниката и електрониката на некои од универзитетите во Македонија.

Не пропуштајте го крајниот рок и пријавете се до 5 декември 2018 година !!!

Огласот со сите детали за условите, подобноста на кандидатите и критериумите за избор можете да го најдете тука.

APPLY FOR SCHOLARSHIP!